NORME din 4 decembrie 2003 privind comertul cu bunuri culturale mobile

NORME din 4 decembrie 2003 privind comertul cu bunuri culturale mobile
(la data 16-dec-2003 actul a fost aprobat de Hotarirea 1420/2003 )
CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Art. 1
(1)Comercializarea bunurilor culturale mobile aflate în proprietate privata poate fi efectuata numai de catre agentii economici care au obtinut autorizatia de functionare eliberata de Ministerul Culturii si Cultelor în baza avizului Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.
(2)Comercializarea bunurilor culturale mobile, precum si eliberarea autorizatiei de functionare, prevazuta la alin. (1), se efectueaza în conditiile Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil si ale prezentelor norme.
(3)Comercializarea operelor de arta plastica si fotografica, a operelor de arta decorativa sau de cult, a operelor cu caracter etnografic, ale mestesugarilor populari, precum si a altor opere create de autori în viata care nu pot face obiectul clasarii, potrivit prevederilor art. 81 alin. (1) din Legea nr. 182/2000, nu este supusa prevederilor prezentelor norme.
CAPITOLUL II: Eliberarea autorizatiei de functionare
Art. 2
(1)În vederea obtinerii autorizatiei de functionare, agentul economic solicitant va depune la directia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor urmatoarele documente, dupa caz:
a)cerere tip, completata conform modelului prevazut în anexa nr. 1 la prezentele norme;
b)documentarul sintetic al activitatii, cu principalii indicatori înregistrati la data înfiintarii agentului economic, completat conform modelului prevazut în anexa nr. 2 la prezentele norme;
c)copie legalizata de pe actul constitutiv al agentului economic;
c)copie de pe actul constitutiv al operatorului economic;
(la data 14-ian-2011 Art. 2, alin. (1), litera C. din capitolul II modificat de Art. II, punctul 2. din Hotarirea 1304/2010 )
d)copie de pe încheierea pronuntata de judecatorul delegat la oficiul registrului comertului privind înregistrarea agentului economic solicitant;
(la data 14-ian-2011 Art. 2, alin. (1), litera D. din capitolul II abrogat de Art. II, punctul 1. din Hotarirea 1304/2010 )
e)copie legalizata de pe certificatul de înregistrare, cu codul unic de înregistrare, a agentului economic solicitant;
e)copie de pe certificatul de înregistrare, cu codul unic de înregistrare, al operatorului economic solicitant;
(la data 14-ian-2011 Art. 2, alin. (1), litera E. din capitolul II modificat de Art. II, punctul 2. din Hotarirea 1304/2010 )
f)copie legalizata de pe actele de studii ale consilierului de specialitate;
f)copie de pe actele de studii ale consilierului de specialitate;
(la data 14-ian-2011 Art. 2, alin. (1), litera F. din capitolul II modificat de Art. II, punctul 2. din Hotarirea 1304/2010 )
g)cazierul judiciar al consilierului de specialitate si al asociatilor agentului economic.
h)copie de pe actele doveditoare ale detinerii spatiului (act de proprietate, contract de închiriere sau comodat);

i)copie de pe actele de identitate ale reprezentantului legal al autorizatiei de functionare si al consilierului de specialitate.
(la data 19-feb-2008 Art. 2, alin. (1) din capitolul II completat de Art. I, punctul 1. din Hotarirea 153/2008 )
i)copie de pe actele de identitate ale reprezentantului legal al operatorului economic si al consilierului de specialitate.
(la data 14-ian-2011 Art. 2, alin. (1), litera I. din capitolul II modificat de Art. II, punctul 2. din Hotarirea 1304/2010 )
(2)Eliberarea autorizatiei de functionare este conditionata de angajarea unui consilier de specialitate si de îndeplinirea conditiilor necesare conservarii, în conditiile legii, a bunurilor culturale mobile clasate.
(3)În sensul prezentelor norme, prin consilier de specialitate se întelege persoana cu studii superioare si cu minimum 5 ani experienta în domeniul artelor sau expertul acreditat de Ministerul Culturii si Cultelor, având ca atributii principale evaluarea si autentificarea obiectelor supuse comercializarii.
(3)În sensul prezentelor norme, prin consilierele specialitate se întelege persoana cu studii superioare si cu minimum 5 ani experienta în domeniul artelor sau expertul acreditat de Ministerul Culturii si Cultelor, având ca atributie principala selectarea bunurilor supuse comercializarii pentru care va propune declansarea procedurii de clasare.
(la data 19-feb-2008 Art. 2, alin. (3) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 2. din Hotarirea 153/2008 )
(3)În sensul prezentelor norme, prin consilierele specialitate se întelege persoana cu studii superioare si cu minimum 5 ani experienta în domeniu artelor sau expertul acreditat de Ministerul Culturii si Patrimoniului National potrivit Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.009/2001 pentru aprobarea Normelor de acreditare a expertilor, cu modificarile si completarile ulterioare, având ca atributie principala selectarea bunurilor supuse comercializarii pentru care va propune declansarea procedurii de clasare.
(la data 14-ian-2011 Art. 2, alin. (3) din capitolul II modificat de Art. II, punctul 3. din Hotarirea 1304/2010 )
(4)Este considerata experienta în domeniul artelor, în sensul prevazut de alin. (3), experienta în domeniul patrimoniului cultural national cu valoare istorica, arheologica, documentara, etnografica, artistica, stiintifica si tehnica, literara, cinematografica, numismatica, filatelica, heraldica, bibliofila, cartografica si epigrafica.
(5)În cazul în care documentatia depusa este incompleta sau incorect întocmita, directia de specialitate din cadrul ministerului va informa solicitantul, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea dosarului, cu privire la necesitatea completarii documentatiei, potrivit alin. (1).
(6)În cazul în care cererea de autorizare urmeaza sa fie respinsa pentru motive de natura procedurala, solicitantul este informat în termen de cel mult 5 zile lucratoare de la depunerea cererii.
(la data 14-ian-2011 Art. 2, alin. (3) din capitolul II completat de Art. II, punctul 4. din Hotarirea 1304/2010 )
Art. 3
(1)În vederea eliberarii autorizatiei de functionare, este necesar ca solicitantul sa îndeplineasca criteriile minime de autorizare, dupa cum urmeaza:

a)agentul economic sa detina documentele legale de constituire;
b)agentul economic trebuie sa aiba mentionat în actul constitutiv, ca obiect de activitate, comertul cu bunuri culturale mobile;
c)spatiul de comercializare sa fie folosit în exclusivitate pentru comertul cu bunuri culturale mobile;
d)casa de licitatii, galeria de arta sau magazinul sa aiba un afisaj stradal cu denumirea agentului economic si a obiectului de activitate;
e)spatiul de comercializare sa fie prevazut cu sistem de alarma ori sa aiba încheiat contract de prestari servicii cu o societate de paza si securitate sau sa aiba paza umana permanent;
f)sa afiseze la loc vizibil normele privind comertul cu bunuri culturale mobile;
g)reprezentantul legal al titularului autorizatiei de functionare sa nu aiba cazier judiciar.
(2)Prin ordin al ministrului culturii si cultelor se constituie o comisie tehnica de evaluare, ale carei atributii sunt de a verifica, inclusiv prin deplasare la fata locului, îndeplinirea de catre solicitant a criteriilor minime de autorizare.
(3)Comisia tehnica de evaluare este formata din specialisti din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor si ai directiilor judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti.
(3)Comisia tehnica de evaluare este formata din specialisti din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor si/sau ai directiilor judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti.
(la data 19-feb-2008 Art. 3, alin. (3) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 3. din Hotarirea 153/2008 )
(4)Comisia tehnica de evaluare întocmeste un raport privind îndeplinirea de catre solicitant a criteriilor minime de autorizare, pe care îl înainteaza Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor în vederea avizarii.
(1)În vederea eliberarii autorizatiei de functionare, este necesar ca solicitantul sa îndeplineasca conditii minime de autorizare, dupa cum urmeaza:
a)operatorul economic trebuie sa aiba mentionat în actul constitutiv ca obiect de activitate comertul cu bunuri culturale mobile;
b)spatiul de comercializare sa fie folosit în exclusivitate pentru comertul cu bunuri culturale mobile;
c)casa de licitatii, galeria de arta sau magazinul sa aiba un afisaj stradal cu denumirea si obiectul de activitate al operatorului economic;
d)spatiul de comercializare sa fie prevazut cu sistem de alarma ori sa aiba încheiat contract de prestari de servicii cu o societate de paza si securitate sau sa aiba paza umana permanent;
e)sa afiseze la loc vizibil normele privind comertul cu bunuri culturale mobile;
f)reprezentantul legal al operatorului economic sa nu aiba cazier judiciar.
(2)Prin ordin al ministrului culturii si patrimoniului national se constituie o comisie tehnica de evaluare, a carei atributie este de a verifica îndeplinirea de catre solicitant a conditiilor minime de autorizare.
(3)Comisia tehnica de evaluare este formata din specialisti din cadrul Ministerului Culturii si Patrimoniului National si/sau ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerului.

(4)Comisia tehnica de evaluare întocmeste un raport privind îndeplinirea de catre solicitant a conditiilor minime de autorizare, pe care îl înainteaza Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor în vederea avizarii.
(la data 14-ian-2011 Art. 3 din capitolul II modificat de Art. II, punctul 5. din Hotarirea 1304/2010 )
Art. 4
(1)Autorizatia sau, dupa caz, refuzul motivat de acordare a autorizatiei se comunica în termen de 30 de zile de la depunerea documentatiei prevazute la art. 2 alin. (1). Autorizatia se emite conform modelului prevazut în anexa nr. 3 la prezentele norme.
(2)Autorizatia sau, dupa caz, refuzul motivat de acordare a autorizatiei de functionare se comunica solicitantului în termen de 24 de ore de la emitere, respectiv, de la formulare.
(2)Autorizatia sau, dupa caz, refuzul motivat de acordare a autorizatiei de functionare se comunica solicitantului, în termen de 10 zile de la emitere, respectiv, de la formulare.
(la data 19-feb-2008 Art. 4, alin. (2) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 4. din Hotarirea 153/2008 )
(3)În cazul refuzului de acordare a autorizatiei, solicitantul se poate adresa ministrului culturii si cultelor cu o contestatie în termen de 30 de zile de la data primirii comunicarii; în cazul în care contestatarul nu este multumit de raspunsul primit, se poate adresa instantei de contencios administrativ, în conditiile legii.
(1)În urma verificarii dosarului, directia de specialitate înainteaza Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor documentatia depusa de solicitant, potrivit art. 2 alin. (1), în vederea avizarii.
(2)Autorizatia sau, dupa caz, respingerea cererii de eliberare a autorizatiei de functionare se comunica solicitantului de catre directia de specialitate, în termen de 30 de zile de la depunerea documentatiei prevazute la art. 2 alin. (1). Autorizatia se emite conform modelului prevazut în anexa nr. 3.
(3)Directia de specialitate poate prelungi termenul prevazut la alin. (2) o singura data, pentru o perioada de maximum 15 zile calendaristice.
(4)Autorizatia sau, dupa caz, respingerea cererii de acordare a autorizatiei se comunica solicitantului în termen de 10 zile de la emitere, respectiv de la formulare.
(5)În cazul respingerii cererii de acordare a autorizatiei, solicitantul se poate adresa ministrului culturii si patrimoniului national cu o contestatie, în termen de 5 zile de la data primirii comunicarii.
(6)Persoanele nemultumite de modul de solutionare a contestatiilor se pot adresa instantelor de judecata, în conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(la data 14-ian-2011 Art. 4 din capitolul II modificat de Art. II, punctul 6. din Hotarirea 1304/2010 )
Art. 5
Orice modificare privind sediul, consilierul de specialitate sau obiectul de activitate pentru care s-a emis autorizatia trebuie comunicata în termen de 15 zile de la data producerii acesteia, în scopul efectuarii modificarilor în baza de date a directiei de specialitate din Ministerul Culturii si Cultelor.
Orice modificare privind sediul, consilierul de specialitate sau obiectul de activitate pentru care s-a emis autorizatia trebuie comunicata în termen de 15 zile de la data
producerii acesteia directiei de specialitate din Ministerul Culturii si Cultelor.
(la data 19-feb-2008 Art. 5 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 5. din Hotarirea 153/2008 )
(1)Orice modificare privind sediul, consilierul de specialitate sau obiectul de activitate pentru care s-a emis autorizatia trebuie comunicata în termen de 15 zile de la data producerii acesteia directiei de specialitate din Ministerul Culturii si Patrimoniului National.
(2)În situatia schimbarii sediului, detinatorul autorizatiei de functionare va comunica directiei de specialitate din Ministerul Culturii si Patrimoniului National documentul prevazut la art. 2 alin. (1) lit. h).
(3)Verificarea îndeplinirii conditiilor minime de autorizare se face de catre comisia tehnica de evaluare prevazuta la art. 3 alin. (2) si se consemneaza într-un raport.
(4)În situatia schimbarii consilierului de specialitate, titularul autorizatiei de functionare va transmite directiei de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Patrimoniului National documentele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. f), g) si i) corespunzatoare noului consilier de specialitate.
(la data 14-ian-2011 Art. 5 din capitolul II modificat de Art. II, punctul 7. din Hotarirea 1304/2010 )
Art. 6
În cazul în care bunuri culturale mobile clasate, care fac obiectul comercializarii, dispar sau sunt distruse, agentii economici autorizati, care comercializeaza sau organizeaza licitatii cu bunuri culturale, au obligatia sa anunte de îndata organele de politie si Ministerul Culturii si Cultelor în vederea includerii acestora în Registrul bunurilor culturale distruse, furate, disparute sau exportate ilegal.
Art. 7
(1)Autorizatia de functionare poate fi suspendata, pe o perioada nedeterminata, prin ordin al ministrului culturii si cultelor, în urmatoarele cazuri:
a)asociatii agentului economic sau, dupa caz, personalul încadrat al acestuia încalca prevederile Legii nr. 182/2000 si ale prezentelor norme;
b)angajatii agentului economic savârsesc erori profesionale care determina distrugerea sau deteriorarea bunurilor culturale mobile.
(2)Masura suspendarii prevazuta la alin. (1) poate fi ridicata, prin ordin al ministrului culturii si cultelor, numai daca agentul economic face dovada ca acele cauze care au determinat încalcarea prevederilor Legii nr. 182/2000 si ale prezentelor norme sau, dupa caz, savârsirea erorilor profesionale care au determinat distrugerea sau deteriorarea bunurilor culturale mobile au fost înlaturate.
(2)Masura suspendarii prevazuta la alin. (1) poate fi ridicata, prin ordin al ministrului culturii si cultelor, numai daca operatorul economic face dovada ca acele cauze care au determinat încalcarea prevederilor Legii nr. 182/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentelor norme sau, dupa caz, savârsirea erorilor profesionale care au determinat distrugerea sau deteriorarea bunurilor culturale mobile au fost înlaturate si ca nu au fost rezultatele unor actiuni întreprinse cu rea-credinta.
(la data 19-feb-2008 Art. 7, alin. (2) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 6. din Hotarirea 153/2008 )
(3)Autorizatia de functionare poate fi anulata, prin ordin al ministrului culturii si cultelor,
daca în privinta personalului de conducere al agentului economic este pronuntata o hotarâre judecatoreasca definitiva pentru savârsirea, dupa caz, a urmatoarelor infractiuni: furt, tâlharie, abuz de încredere, înselaciune, gestiune frauduloasa, distrugere de bunuri culturale mobile apartinând categoriei tezaur, delapidare, fals, uz de fals, abuz în serviciu contra intereselor statului, tainuirea si favorizarea de infractiuni privind patrimoniul cultural national, dare de mita, luare de mita, marturie mincinoasa, infractiunile prevazute de art. 65-76 din Legea nr. 182/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, infractiunile de evaziune fiscala prevazute de Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicata, infractiunile prevazute de art. 24 si 25 din Legea nr. 178/1934 pentru reglementarea contractului de consignatie.
(3)Autorizatia de functionare poate fi anulata, prin ordin al ministrului culturii si cultelor, în urmatoarele situatii:
a)daca în privinta personalului de conducere al operatorului economic este pronuntata o hotarâre judecatoreasca definitiva pentru savârsirea, dupa caz, a urmatoarelor infractiuni: furt, tâlharie, abuz de încredere, înselaciune, gestiune frauduloasa, distrugere de bunuri culturale mobile apartinând categoriei tezaur, delapidare, fals, uz de fals, abuz în serviciu contra intereselor statului, tainuirea si favorizarea de infractiuni privind patrimoniul cultural national, dare de mita, luare de mita, marturie mincinoasa, infractiunile prevazute de art. 65-76 din Legea nr. 182/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, infractiunile de evaziune fiscala prevazute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, infractiunile prevazute de art. 24 si 25 din Legea nr. 178/1934 pentru reglementarea contractului de consignatie, cu modificarile ulterioare;
b)daca asociatii sau angajatii operatorului economic au încalcat, în mod repetat, prevederile Legii nr. 182/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau prevederile prezentelor norme.
(la data 19-feb-2008 Art. 7, alin. (3) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 6. din Hotarirea 153/2008 )
(1)Autorizatia de functionare poate fi suspendata, respectiv retrasa prin ordin al ministrului culturii si patrimoniului national, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, în urma analizei sesizarilor primite la directia de specialitate a Ministerului Culturii si Patrimoniului National.
(2)Sesizarea prevazuta la alin. (1) va fi înaintata de catre directia de specialitate, împreuna cu un punct de vedere privind natura sanctiunii, oportunitatea si durata acesteia, spre analiza Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, în termen de 30 de zile de la data primirii.
(3)Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor analizeaza sesizarea si punctul de vedere al directiei de specialitate si avizeaza suspendarea sau, dupa caz, retragerea autorizatiei.
(4)Autorizatia de functionare poate fi suspendata în urmatoarele situatii:
a)asociatii operatorului economic sau, dupa caz, personalul încadrat al acestuia încalca prevederile Legii nr. 182/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentelor norme;
b)angajatii operatorului economic savârsesc erori profesionale care determina distrugerea sau deteriorarea bunurilor culturale mobile;
c)neîndeplinirea conditiilor în care s-a acordat autorizatia;
d)schimbarea sediului, pâna la constatarea îndeplinirii criteriilor minime de autorizare
pentru noul sediu;
e)în cazul în care împotriva personalului de conducere al operatorului economic s-a pus în miscare o actiune penala în legatura cu activitatea pentru care a fost autorizat. În acest caz, suspendarea autorizatiei de functionare se dispune pâna la solutionarea definitiva a cauzei;
f)transferul, demiterea, retragerea sau decesul consilierului de specialitate. În acest caz, masura suspendarii va înceta la data angajarii unui nou consilier de specialitate care va fi luat în evidenta Ministerului Culturii si Patrimoniului National.
(5)Încetarea suspendarii autorizatiei de functionare poate fi dispusa prin ordin al ministrului culturii si patrimoniului national, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, numai daca operatorul economic face dovada ca acele cauze care au determinat încalcarea prevederilor Legii nr. 182/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a prezentelor norme sau, dupa caz, erorile profesionale care au determinat distrugerea ori deteriorarea bunurilor culturale mobile au fost înlaturate si nu au fost rezultatele unor actiuni de rea-credinta.
(6)Autorizatia de functionare poate fi retrasa în urmatoarele situatii:
a)asociatii sau angajatii operatorului economic au încalcat, în mod repetat, prevederile Legii nr. 182/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau prevederile prezentelor norme;
b)autorizatia operatorului economic a fost suspendata de doua ori, iar a treia oara acesta savârseste abateri similare celor pentru care s-au dispus suspendarile anterioare;
c)operatorii economici a caror autorizatie de functionare a fost suspendata îsi continua activitatea în perioada de suspendare;
d)daca în privinta personalului de conducere al operatorului economic este pronuntata o hotarâre judecatoreasca definitiva pentru savârsirea, dupa caz, a urmatoarelor infractiuni: furt, tâlharie, abuz de încredere, înselaciune, gestiune frauduloasa, distrugere de bunuri culturale mobile apartinând categoriei tezaur, delapidare, fals, uz de fals, abuz în serviciu contra intereselor statului, tainuirea si favorizarea de infractiuni privind patrimoniul cultural national, dare de mita, luare de mita, marturie mincinoasa, infractiunile prevazute de art. 83-95 din Legea nr. 182/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, infractiunile de evaziune fiscala prevazute de art. 3-9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare, infractiunile prevazute de art. 24 si 25 din Legea nr. 178/1934 pentru reglementarea contractului de consignatie, cu modificarile ulterioare.
(7)Ordinul ministrului culturii si patrimoniului national cu privire la suspendarea, respectiv retragerea autorizatiei de functionare se comunica de catre directia de specialitate din cadrul ministerului si poate fi contestat, în scris, în termen de 5 zile de la comunicare. Contestatiile se analizeaza în termen de 10 de zile de la depunerea lor.
(8)Persoanele nemultumite de modul de solutionare a contestatiilor se pot adresa instantelor de judecata, în conditiile legii contenciosului administrativ.
(la data 14-ian-2011 Art. 7 din capitolul II modificat de Art. II, punctul 8. din Hotarirea 1304/2010 )
CAPITOLUL III: Reguli de desfasurare a comertului cu bunuri culturale mobile
Art. 8
(1)Vânzarea publica a bunurilor culturale mobile aflate în proprietate privata sau
intermedierea vânzarii se efectueaza numai prin agentii economici autorizati, cu respectarea prevederilor Legii nr. 182/2000 si ale prezentelor norme.
(11)Operatorii economici autorizati în alte state membre ale Uniunii Europene pot comercializa bunuri culturale mobile pe teritoriul României numai cu notificarea prealabila a Ministerului Culturii si Patrimoniului National, însotita de copii ale documentelor de autorizare corespunzatoare, emise de autoritatile/institutiile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în materie în statul respectiv, precum si cu respectarea dispozitiilor prezentelor norme.
(12)În cazul în care este necesara verificarea legalitatii documentelor depuse de catre operatorii economici autorizati potrivit alin. (11), Ministerul Culturii si Patrimoniului National, prin directia de specialitate, contacteaza autoritatile competente din statul membru al Uniunii Europene (UE) sau al Spatiului Economic European (SEE) în cauza, prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne (IMI).
(la data 14-ian-2011 Art. 8, alin. (1) din capitolul III completat de Art. II, punctul 9. din Hotarirea 1304/2010 )
(2)Agentii economici autorizati sa comercializeze bunuri culturale mobile sunt obligati sa detina un registru numerotat si stampilat, în care sa mentioneze, corect si complet, numele si adresa ofertantului, descrierea si pretul fiecarui bun. Descrierea bunului respectiv va cuprinde autorul si titlul lucrarii sau, dupa caz, ce reprezinta lucrarea respectiva, semnat/nesemnat, inclusiv pozitionarea semnaturii si culoarea acesteia, materialul din care este realizat, tehnica de realizare, dimensiuni, inscriptii, precum si orice alte date care ar putea fi necesare în procesul de identificare a unui bun cultural mobil. Informatiile continute în registru au caracter confidential, la acestea având acces numai angajatii ale caror contracte de munca cuprind clauze de confidentialitate.
(2)Operatorii economici autorizati sa comercializeze bunuri culturale mobile sunt obligati sa detina un registru numerotat si stampilat, în care sa mentioneze, corect si complet, numele si adresa ofertantului, descrierea si pretul fiecarui bun. Descrierea bunului respectiv va cuprinde autorul si titlul lucrarii sau, dupa caz, ce reprezinta lucrarea respectiva, semnat/nesemnat, inclusiv pozitionarea semnaturii si culoarea acesteia, materialul din care este realizat, tehnica de realizare, dimensiuni, inscriptii, precum si orice alte date care ar putea fi necesare în procesul de identificare a unui bun cultural mobil. Informatiile continute în registru nu pot fi facute publice fara acordul proprietarului bunului respectiv.
(la data 19-feb-2008 Art. 8, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 7. din Hotarirea 153/2008 )
(3)Registrul prevazut la alin. (2) se înregistreaza la directiile judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, care tin evidenta acestor documente, separat, pentru fiecare agent economic autorizat.
(4)Registrul prevazut la alin. (2) poate fi consultat de catre organele de politie, organele de urmarire penala sau instantele de judecata ori de câte ori verificarile sau cercetarile efectuate de acestea o impun.
(7)Vânzarea bunurilor culturale clasate în tezaur la un pret inferior celui oferit de Ministerul Culturii si Cultelor, în cadrul negocierilor prevazute la alin. (4), atrage nulitatea absoluta a vânzarii.
(la data 19-feb-2008 Art. 8 din capitolul III completat de Art. I, punctul 9. din
Hotarirea 153/2008 )
Art. 81
(1)Operatorii economici autorizati sa comercializeze bunuri culturale mobile vor elibera cumparatorilor bunurilor pe care le comercializeaza certificate de vânzare, potrivit modelului prevazut în anexa nr. 6.
(2)Operatorii economici autorizati sa comercializeze bunuri culturale mobile vor transmite serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii si Cultelor, corespunzator ariei teritoriale aferente sediului operatorului economic, copii ale certificatelor de vânzare prevazute la alin. (1), în termen de 5 zile de la data emiterii acestora.
(la data 19-feb-2008 Art. 8 din capitolul III completat de Art. I, punctul 8. din Hotarirea 153/2008 )
Art. 9
(1)Agentii economici autorizati sa comercializeze bunuri culturale mobile au obligatia de a înstiinta în scris, în termen de 5 zile de la data ofertei, directiile judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, despre existenta unor bunuri susceptibile de a fi clasate.
(2)Înstiintarea prevazuta la alin. (1) se completeaza potrivit formularului prevazut în anexa nr. 4 si tabelului prevazut în anexa nr. 4a) la prezentele norme.
(3)Agentii economici autorizati sa comercializeze bunuri culturale mobile au obligatia ca în termen de 5 zile sa informeze în scris proprietarul bunului cu privire la posibilitatea de declansare a procedurii de clasare.
(4)În cazul în care, în urma expertizei bunurilor care fac obiectul înstiintarii prevazute la alin. (1), s-a stabilit ca bunurile în cauza nu sunt bunuri care fac parte din categoria tezaur, directiile judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, comunica aceasta proprietarului si agentului economic respectiv, conform modelului prevazut în anexa nr. 5 si tabelului prevazut în anexa nr. 5a) la prezentele norme.
Art. 10
(1)Agentii economici autorizati sa comercializeze bunuri culturale mobile sunt obligati ca, în termen de 3 zile de la data înregistrarii în registrul propriu a bunurilor clasate, sa comunice în scris directiei judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national în a carei raza teritoriala îsi au sediul punerea acestora în vânzare.
(2)Bunurile culturale mobile prevazute la alin. (1) pot face obiectul unei vânzari publice numai în conditiile exercitarii dreptului de preemptiune de catre statul român, prin Ministerul Culturii si Cultelor.
(3)Directiile judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national sunt obligate sa transmita Ministerului Culturii si Cultelor, în termen de 3 zile de la primirea comunicarii scrise a agentului economic autorizat, urmatoarele documente:
a)înregistrarea privind punerea în vânzare a unui bun cultural mobil clasat în tezaur;
b)oferta agentului economic autorizat privind bunul cultural mobil clasat în tezaur;
c)documentatia privind achizitionarea bunului respectiv, elaborata conform dispozitiilor legale în vigoare privind achizitiile publice;
d)fotografii color ale bunului, ansamblu si detalii;
e)rapoartele de expertiza efectuate în momentul clasarii bunului respectiv.

(4)Termenul de exercitare a dreptului de preemptiune al statului este de maximum 30 de zile, calculat de la data înregistrarii comunicarii prevazute la alin. (3), iar valoarea de achizitionare este cea negociata cu vânzatorul sau cu agentul economic autorizat ori cea rezultata din licitatia publica.
(4)Termenul de exercitare a dreptului de preemptiune al statului este de maximum 30 de zile, calculat de la data înregistrarii comunicarii prevazute la alin. (1), iar valoarea de achizitionare este cea negociata cu vânzatorul sau cu operatorul economic autorizat ori cea rezultata din licitatia publica.
(la data 14-ian-2011 Art. 10, alin. (4) din capitolul III modificat de Art. II, punctul 10. din Hotarirea 1304/2010 )
(5)Ministerul Culturii si Cultelor comunica agentului economic intentia de a achizitiona bunul clasat în tezaur, în termenul prevazut la alin. (4).
(6)Nerespectarea dispozitiilor alin. (2) atrage nulitatea absoluta a vânzarii.
Art. 11
(1)Ministerul Culturii si Cultelor stabileste anual, prin ordin al ministrului culturii si cultelor, Comisia de achizitii prin exercitarea dreptului de preemptiune. Aceasta este formata din specialisti recunoscuti în domeniu.
(2)În termen de 10 zile de la transmiterea documentelor prevazute la art. 10 alin. (3), comisia prevazuta la alin. (1) analizeaza oferta privind bunul cultural mobil clasat si întocmeste o nota justificativa privind achizitionarea bunului respectiv prin utilizarea procedurii de achizitie prin negociere cu o singura sursa sau, dupa caz, o nota de respingere o ofertei si o înainteaza ministrului culturii si cultelor în vederea aprobarii. În cazul în care se propune achizitionarea bunului cultural, comisia are dreptul de a negocia pretul si obligatia de a stabili daca accepta pretul propus de vânzator sau, dupa caz, de a hotarî pretul maxim care poate fi oferit în situatia în care se organizeaza licitatia.
(1)În termen de 5 zile de la transmiterea documentelor prevazute la art. 10 alin. (3), Ministerul Culturii si Cultelor stabileste, prin ordin al ministrului culturii si cultelor, o comisie de achizitie prin exercitarea dreptului de preemtiune. Aceasta este formata din specialisti în domeniu si din reprezentanti ai Ministerului Culturii si Cultelor.
(2)În termen de 10 zile de la transmiterea documentelor prevazute la art. 10 alin. (3), comisia prevazuta la alin. (1) analizeaza oferta privind bunul cultural mobil clasat si întocmeste o nota justificativa privind achizitionarea bunului respectiv sau, dupa caz, o nota de respingere o ofertei si o înainteaza ministrului culturii si cultelor, în vederea aprobarii. În cazul în care se propune achizitionarea bunului cultural, comisia are dreptul de a negocia pretul si obligatia de a stabili daca accepta pretul propus de vânzator sau, dupa caz, de a hotarî pretul maxim care poate fi oferit în situatia în care se organizeaza licitatia.
(la data 19-feb-2008 Art. 11 din capitolul III modificat de Art. I, punctul 10. din Hotarirea 153/2008 )
Art. 111
(1)Functionarea operatorilor economici care comercializeaza bunuri culturale mobile, fara autorizarea prevazuta de prezentele norme, constituie contraventie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2)Daca statul nu achizitioneaza bunul cultural clasat în tezaur, în urma vânzarii sale, operatorul economic are obligatia de a comunica directiei pentru cultura, culte si
patrimoniul cultural national pe a carei raza îsi are sediul datele de identificare ale cumparatorului acestui bun, urmând ca specialistii acestei directii sa întocmeasca o anexa la ordinul de clasare a bunului cultural, în care sa fie înscrisi toti proprietarii succesivi ai respectivului bun.
(la data 19-feb-2008 Art. 11 din capitolul III completat de Art. I, punctul 11. din Hotarirea 153/2008 )
Art. 12
Anexele nr. 1-5a) fac parte integranta din prezentele norme.
Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezentele norme.
(la data 19-feb-2008 Art. 12 din capitolul III modificat de Art. I, punctul 12. din Hotarirea 153/2008 )
ANEXA Nr. 1: CERERE pentru obtinerea avizului Ministerului Culturii si Cultelor privind autorizarea agentilor economici care comercializeaza bunuri culturale
Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor
Avizam favorabil
Subsemnatul(a) …………., domiciliat/domiciliata în localitatea ………., str. ………. nr. …., bl …., sc. …., et. …., ap …., sectorul …, judetul ……., tel ……, posesor al B.I./C.I. seria ……. nr. ………, eliberat/eliberata de ……… la data de …….., cod numeric personal ………., pe baza celor înscrise în documentarul sintetic, potrivit competentelor Ministerului Culturii si Cultelor si Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, va rog sa avizati functionarea ………………., cu respectarea prevederilor legislatiei si a reglementarilor în vigoare, cunoscând totodata ca trebuie sa remit fara întârziere institutiilor împuternicite datele necesare de interes national si international.

Denumirea unitatii
Tipul activitatilor pentru care se solicita avizul
Obiectul activitatii
Numarul salariatilor si principalele specializari ale acestora
Sediul unitatii, adresa, telefon, fax

Data întocmirii ………………
Semnatura titularului
……………………
ANEXA Nr. 2: DOCUMENTAR SINTETIC
Denumirea agentului economic …………………..
1.Obiectul de activitate …………………………………………………
2.În ce regim functioneaza:
fara asociati …….. cu asociati ………. numarul asociatilor ………

Nr. crt.
Numele si prenumele titularului, inclusiv ale asociatilor
Studii
Locul de munca, functia, în cazul persoanelor angajate în alte unitati
Observatii

3.Numarul salariatilor ………., din care angajati si ai altor agenti economici cu capital de
stat sau privat ………………. .
4.Daca titularul este specialist în domeniu …………………, studiile ………………………………………………………………… ;
daca desfasoara activitati profesionale în cadrul altor agenti economici cu capital de stat (denumirea agentilor economici) ………., functia/functiile ………, sau daca desfasoara activitati profesionale în cadrul altor agenti economici cu capital privat (denumirea agentilor economici) ……….., calitatea ………… ; daca este pensionar …………… .
5.Persoana/persoanele care va/vor raspunde de activitatea unitatii sub aspectul probitatii profesionale1):

Nr. crt.
Numele si prenumele
Calitatea raspunderii
Studiile
Locul de munca si functia, în cazul în care este salariat

6.Unitatea preconizeaza activitati de export …………. import …………. .
7.Daca a luat la cunostinta de legislatia care reglementeaza functionarea unitatilor private ………., inclusiv de reglementarile legale cu referinta directa la domeniul de activitate al unitatii …………………………………… .
8.Date privind sediul în care functioneaza:
– este proprietatea titularului (asociatilor) …………………………
– este proprietate de stat ………………………………………………
– este închiriat de la o persoana particulara ………………………
– adresa: localitatea …………, str. ………….. nr. ……., bl. ……, sc. ……., et. ……, ap ….., sectorul ……, cod ………., judetul ………., tel …….., fax ……..
9.Numarul autorizatiei de functionare ……………, data eliberarii ……………. .
Data completarii ………………..
Semnatura titularului
……………………
_____
1) Titularul este obligat sa comunice imediat Ministerului Culturii si Cultelor schimbarile persoanelor cu responsabilitati în asigurarea probitatii profesionale a activitatii unitatii.
ANEXA Nr. 3: AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE

ROMÂNIA
Nr. ……………….
MINISTERUL CULTURII Sl CULTELOR
Data ………………
Ministerul Culturii si Cultelor, în baza hotarârii Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, avizeaza favorabil cererea domnului/doamnei ……, domiciliat(a) în localitatea ………………, str. …………. nr. ……, bl ….., sc. …., et. ….., ap ….., sectorul …., judetul …….., posesor al B.I./C.I. seria ……. nr. …….., eliberat/eliberata de ……….. la data de ……….., privind functionarea ………………………………… .
Autorizatia de functionare se refera, în exclusivitate, la aspectele de ordin cultural implicate de activitatea privata a solicitantului desfasurata în baza autorizatiei nr. …………., eliberata de ………………………… .
Agentul economic îsi va desfasura activitatea, având drept consilier de specialitate pe domnul/doamna ………, nascut(a) în anul …… luna ……. ziua ….., în localitatea …………..,
judetul ……….., posesor B.I./CI. seria …….., nr. ……. eliberat/eliberata de …….. la data de ………., persoana agreata de Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor în baza documentelor prezentate, care poate practica, în regim privat cu scop lucrativ, specialitatea mentionata, ca titular de firma, asociat sau salariat.
Acest înscris intra în componenta documentelor care conditioneaza si mentin valabilitatea autorizatiei de functionare, pe numele titularului firmei obligat sa raspunda sub raportul calitatii si al respectarii reglementarilor în vigoare, referitoare la domeniul de activitate pentru care s-a emis prezenta autorizatie de functionare.
Consilierul de specialitate îsi poate desfasura activitatea în cadrul agentului economic mentionat în autorizatia de functionare, numai pentru operatiuni privind obiectul de activitate al acesteia.
În cazul transferului, retragerii sau demiterii consilierului de specialitate, valabilitatea autorizatiei înceteaza pâna la data angajarii unui nou consilier care va fi luat în evidenta Ministerului Culturii si Cultelor.
Titularul autorizatiei de functionare si consilierul de specialitate vor respecta prevederile Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil.
Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor

Presedinte,
…………………..
Titular aviz,
……………………
Directia monumente istorice si muzee

Director,
……………………….
Consilier de specialitate,
………………….
ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL
AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE
Nr. ……….. din data …………………
În conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotarârii Guvernului nr. 1.420/2003 pentru aprobarea Normelor privind comertul cu bunuri culturale mobile, cu modificarile si completarile ulterioare,
În baza avizului Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor privind aprobarea cererii domnului/doamnei ………………………………………., domiciliat (a) în localitatea ……………………………………, str. …………. nr. ……., bl. ………., sc. ….., et. ……,ap. ………, sectorul …….., judetul ……………….., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ……. nr. …….., eliberat/eliberata de ……….. la data de ………..,persoana agreata de Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor în baza documentelor prezentate, care poate practica, în regim privat cu scop lucrativ, specialitatea mentionata, ca titular de firma, asociat sau salariat, se autorizeaza ……………………………………………………………….., cu sediul în str. …………………………… nr. ……, bl. ………….,sc ……, et. ….., ap. ….., sectorul ….., judetul ………………….., în regim de casa de licitatii/magazin (galerie) de antichitati.
Autorizatia de functionare se refera în exclusivitate la aspectele de ordin cultural implicate de activitatea privata a solicitantului desfasurata în baza Autorizatiei nr. ………., eliberata de ……………………………………

Operatorul economic îsi va desfasura activitatea având drept consilier de specialitate pe domnul/doamna ……………………………………., nascut(a) în anul ………..luna ………………… ziua ….., în localitatea …………….., judetul ………..,posesor/posesoare al/a B.I./CI. Seria ….. nr. ………… eliberat/eliberata de ……………………….. la data de ……………………………
Acest înscris intra în componenta documentelor care conditioneaza si mentin valabilitatea autorizatiei de functionare, pe numele titularului operatorului economic obligat sa raspunda sub raportul calitatii si al respectarii reglementarilor în vigoare, referitoare la domeniul de activitate pentru care s-a emis prezenta autorizatie de functionare.
Consilierul de specialitate îsi poate desfasura activitatea în cadrul operatorului economic mentionat în autorizatia de functionare numai pentru operatiuni privind obiectul de activitate al acesteia.
ANEXA Nr. 4: ÎNSTIINTARE privind vânzarea de bunuri culturale mobile
Denumirea agentului economic ………………………
Agentul economic …………….., din localitatea ……………, str. …………. nr. ……, bl …., sc. …., et. …., ap …., cod …….., sectorul/judetul ………., tel ….., fax …….., înstiinteaza Directia Judeteana pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National ………. / a Municipiului Bucuresti ca începând cu data de ………… vor fi puse în vânzare bunurile culturale mobile cuprinse în tabelul anexat, care nu au fost expertizate în vederea clasarii potrivit prevederilor Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil.
Data ……………….
Reprezentantul agentului economic,
………………………………….
ANEXA Nr. 4a: Bunuri culturale susceptibile de a fi clasate, puse în vânzare la data de ………….
Denumirea agentului economic …………………………
TABEL

Nr. crt.
Denumirea bunului cultural
Materialul
Titlul (daca este cazul)
Autorul
Datarea
Valoarea
Numarul de bucati
Proprietarul

Data ……………….
Reprezentantul agentului economic,
………………………………….
NOTA:
Tabelul se anexeaza la înstiintarea de vânzare a bunurilor culturale mobile si se include în dosarele întocmite de catre directiile teritoriale pentru clasarea bunurilor culturale mobile care fac obiectul unei vânzari prin licitatie publica cu strigare sau prin intermediul unei galerii de arta.
ANEXA Nr. 5:
MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR
Directia Judeteana pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National …….. / a Municipiului Bucuresti
Nr. ………. /data ……………

Catre
…………………………..
Ca urmare a înstiintarii nr. ……, din data ……….., prezentata Directiei Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National ………. /a Municipiului Bucuresti va facem cunoscut ca bunurile culturale mobile cuprinse în tabelul anexat nu întrunesc conditiile necesare clasarii, prevazute de legislatia în vigoare. Drept urmare, acestea nu au fost transmise spre aprobare Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.
Anexam, în copie, rapoartele de expertiza întocmite de experti acreditati de Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor.
Directia Judeteana pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National ………/……….. a Municipiului Bucuresti
Director,
………………………..
ANEXA Nr. 5a: TABEL cuprinzând bunuri culturale mobile respinse la clasare
Catre agentul economic
……………………

Nr. crt.
Denumirea bunului cultural
Materialul
Titlul (daca este cazul)
Autorul
Datarea
Valoarea
Numarul de bucati
Proprietarul

NOTA:
Tabelul se ataseaza la anexa nr. 5 spre înstiintarea agentului economic, în vederea punerii în vânzare a bunurilor culturale mobile fie prin licitatie publica cu strigare, fie prin intermediul unui agent autorizat.
ANEXA nr. 6:

CERTIFICAT DE VÂNZARE
Prin prezentul certificat se atesta vânzarea de catre:
………………………………………………………….., operator economic autorizat în comercializarea bunurilor culturale mobile, de catre Ministerul Culturii si Cultelor, prin Autorizatia de functionare nr. ………… din data de………………….., cu sediul în localitatea ………………………………………………, str. …………………………………….. nr. ………….., bl. ….., sc. …., ap. …….. cod…………. sectorul/judetul ……………………….., telefon……………………, fax…………………………, cod unic de înregistrare………………………………, a bunului cultural mobil cu urmatoarele caracteristici:
Denumirea bunului cultural mobil:…………………………..
– Titlul (daca este cazul): ………..
Autorul:…………………………………………………
Materialul:………………………………..
Dimensiunile:……………………………………………….
Datarea:………………………………………….
Alte elemente caracteristice:………………………….
catre………………………………..

(nume si prenume persoana fizica sau denumire persoana juridica de drept privat/public), posesor al actului de identitate cu seria………., nr. …………………./cu sediul în localitatea…………………., str. ………………………………………… nr. ………….., bl. ….., sc. ……….., ap. ………….., cod……………. sectorul/judetul………………………., telefon………………………….., cod unic de înregistrare……………………………………
Bunul cultural figureaza în registru la pozitia…………………….. din data de………………………, iar vânzarea a fost realizata în data de……………………
Bunul cultural mobil este/nu este clasat prin Ordinul ministrului culturii si cultelor cu nr. …….., fiind însotit de Certificatul de clasare nr. ……… din data de…………………

Leave Comment